Warmińsko-Mazurskie
Biuro Planowania Przestrzennego
w Olsztynie

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

O nas

Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Olsztynie i Filią w Elblągu. Zajmujemy się kształtowaniem przestrzeni województwa, wykonując plan zagospodarowania przestrzennego, jego okresowe oceny, aktualizacje i zmiany. Ponadto wykonujemy studia i koncepcje dotyczące przestrzeni województwa.

Dyrektor

Anna Łukaszewicz-Paczkowska

Pracownicy

Kadrę Biura tworzy zespół 40 osób, w tym pracownicy merytoryczni i administracyjni.
W dwóch pracowniach projektowych zatrudnieni są specjaliści regionalnego planowania przestrzennego.

Podstawy prawne funkcjonowania biura
Historia1947 Regionalna Dyrekcja Planowania Przestrzennego (RDPP) - pierwsza instytucja planowania przestrzennego w województwie olsztyńskim. Dyrektor - Władysław Hepke.
1949 W ramach RDPP powołany został Oddział Planu Regionalnego (OPR). Kierownik - Zbigniew Januszko.
1949 OPR został podporządkowany Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w Warszawie (PKPG) i otrzymał nazwę - Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego - Biuro Regionalne w Olsztynie. Dyrektor - Zbigniew Januszko.
1951 PKPG Biuro Regionalne zostaje przekształcone w Wojewódzką Komisję Planowania Gospodarczego (WKPG) podporządkowaną Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej. Przewodniczący – Zbigniew Januszko. W ramach WKPG wydzielono Dział Planów Perspektywicznych (później Wojewódzka Pracownia Planów Regionalnych).
1955 Powstaje Wojewódzka Pracownia Urbanistyczna jednostka Wojewódzkiego Zarządu Architektoniczno-Budowlanego wcześniej wyodrębniona z Wojewódzkiej Pracowni Planów Regionalnych).
1961 Powstaje Wojewódzka Pracownia Planów Regionalnych przy Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego w Olsztynie. Siedziba – ul. Kościuszki (Gmach Urzędu Wojewódzkiego).
1965 Powstaje Miejska Pracownia Urbanistyczna. Siedziba – Pl. Jana Pawła II (dawny Pl. Wolności)
1975 Na bazie: Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, Wojewódzkiej Pracowni Planów Regionalnych powstaje Biuro Planowania Przestrzennego – jednostka Wojewódzkiego Zarządu Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich. Dyrektor – Ferdynand Koczowski. Siedziba – ul. Szrajbera.
1979 Biuro Planowania Przestrzennego usamodzielnia się tworząc własną administrację i księgowość. Przyjmuje nazwę Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego i Nadzoru Urbanistyczno -Budowlanego. Dyrektor – Jerzy Borowik.
1980 11 października powołany zostaje Zakładowy Komitet Założycielski Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, który na początku 1981 r. przekształcił się w Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność”. Dyrektor – Kazimierz Burzyński.
1984 Biuro (w części zajmującej się realizacją planów miejscowych oraz nadzorem urbanistyczno –budowlanym) przekształca się w Wydział Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego Urzędu Wojewódzkiego i przyjmuje nazwę Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego. Dyrektor – Kazimierz Tyllo.
1988 Zmiana siedziby – ul. Cicha
1989 Przekształcenie się Biura z jednostki budżetowej w przedsiębiorstwo i przyjęcie nazwy Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie. Dyrektor - Jerzy Borowik.
1990 Oddzielenie się od Biura Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.
1991 Ponowne przekształcenie się Biura w jednostkę budżetową oraz utworzenie środka specjalnego pozwalającego na prowadzenie dodatkowej działalności projektowej. Dyrektor - Ewa Piekarska. Siedziba – ul. Kościuszki (Gmach Urzędu Wojewódzkiego).
1999 Nowy podział administracyjny kraju. Zostaje powołane Warmińsko- Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie z Filią w Elblągu.
2003 Zmiana siedziby – ul. Pstrowskiego. Dyrektor - Hanna Jędrasik.
2013 Dyrektor – Anna Łukaszewicz-Paczkowska

AktualnościPLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr XXXIX/832/18
z dnia 28.08.2018 r., opublikowany w Dz. Urz. Woj Warm-Maz. z 2018 r. poz. 4173

PZPW W-MOpracowania

Ważniejsze opracowania

1. Zaawansowanie rozwoju energetyki wiatrowej w woj. warmińsko – mazurskim. Raport. 2013 r.
2. Opracowanie ekofizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko - mazurskiego. 2013 r.
3. Strefa przygraniczna w województwie warmińsko-mazurskim. 2013 r.
4. Studium strefy podmiejskiej miasta Ełk. 2013 r.
5. Możliwość wprowadzenia funkcji uzdrowiskowej w woj. warmińsko – mazurskim. 2012 r.
6. Studium wzdłuż granicy polsko-rosyjskiej - uwarunkowania rozwoju polskiej części. 2009 r.
7. Strefa Zalewu Wiślanego - Uwarunkowania rozwoju turystycznego w aspekcie regionalnym. 2009 r.

WydawnictwaDziedzictwo kulturowe Warmii - Mazur - Powiśla, Stan zachowania, potencjały i problemy, 2006 r.

Zróżnicowanie regionalne budownictwa wiejskiego Warmii i Mazur, 2008 r.

Wcześniejsze opracowania1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Reszel, wsi Święta Lipka i drogi pielgrzymkowej na trasie Reszel - Św. Lipka. 2009 r.
2. Studium obszaru problemowego strefy podmiejskiej miasta Olsztyna. 2008 r.
3. Obszar rozwojowy iławsko-działdowski, elbląski, mrągowsko-giżycki, ełcki. Uwarunkowania lokalizacyjne rozwoju. 2008 r.
4. Przyrodniczo - przestrzenne aspekty lokalizacji energetyki wiatrowej w województwie warmińsko-mazurskim. 2006 r.
5. Studium możliwości wykorzystania rzeki Łyny, jako produktu turystycznego. 2005 r.
6. Ocena planu zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego, opracowanie raportu o stanie województwa. 2005 r.
7. Strategia rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego. Aktualizacja diagnozy w wybranych dziedzinach. 2005 r
8. Program rozwoju gospodarczego subregionu Kanału Ostródzko - Elbląskiego w oparciu o rozwój turystyki. 2004 r.
9. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru przybrzeżnego nad Zalewem Wiślanym. Uaktywnienie szlaków wodnych wschodniej delty Wisły. 2004 r.
10. Koncepcja sieci lokalnych lotnisk sportowych i turystycznych w województwie warmińsko-mazurskim. 2003 r.
11. Analiza możliwości rozwoju turystyki w oparciu o uaktywnienie szlaków wodnych. 2003 r.
12. Program ochrony środowiska w województwie warmińsko-mazurskim. Zagrożenia środowiska i zasoby. Diagnoza. 2002 r.
13. Prognoza oddziaływania na środowisko planu zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko – mazurskiego. 2001 r.
14. Plan zagospodarowania przestrzennego – województwa. 2000 r.
15. Koncepcja międzynarodowych i lokalnych szlaków rowerowych. 2000 r.
16. Studium przyrodniczych obszarów chronionych. 2000 r.

KONTAKT


Biuro w Olsztynie

ul. Pstrowskiego 28b
10-602 Olsztyn
tel. 89 537 65 12

wmbpp@wmbpp.olsztyn.pl
EPUAP: WMBPP_Olsztyn
Filia w Elblągu

tel. 55 232 60 04

ul. Wojska Polskiego 1
82-300 Elbląg

2017 © WMBPP | KUNTITLED